Dhea Intan Anggraini

halo min pengen testimoni boleh gak?, soalnya puas bangett sama Cerebrum. membantu banget deh. aku lolos Sbmptn di Universitas Negeri Malang jurusan Mtk? makasih cerebrum udah bikin otak ku terbiasa berfikir keras??

itu min?, pertama kali ikut sbmptn bikin minder parahh. tapi ternyata usaha gak menghianati hasil. aku ngebut ngrjain paket soal cerebrum?

Instagram : @dhea.int_